Wednesday, June 11, 2014

Install OBI 11g on Linux

Cần cài đặt các packages sau đây cho hệ điều hành trước khi tiến hành các bước tiếp theo:
 • GNOME Desktop Environment
 • Editors
 • Graphical Internet
 • Text-based Internet
 • Development Libraries
 • Development Tools
 • Server Configuration Tools
 • Administration Tools
 • Base
 • System Tools
 • X Window System

1.       Add host
[root@localhost ~]# vi /etc/hosts


[root@localhost ~]# vi /etc/sysconfig/network


2.       Chỉnh sửa kernel
[root@ora1 softs]# vi /etc/sysctl.conf
Add thêm các dòng sau:
#Oracle
fs.suid_dumpable = 1
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default=4194304
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=1048586 
Kiểm tra lại các tham số:
/sbin/sysctl -a | grep <param-name>
Apply các tham số vừa gán:
/sbin/sysctl -p
               
[root@ora1 softs]# vi /etc/security/limits.conf
Add các dòng sau:
oracle              soft    nproc   2047
oracle              hard    nproc   16384
oracle              soft    nofile  1024
oracle              hard    nofile  65536
oracle              soft    stack   10240
Disable secure linux:
[root@ora1 softs]# vi /etc/selinux/config

SELINUXTYPE=disabled

3.       Cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt Oracle
# From Oracle Linux 5 DVD
cd /media/cdrom/Server
rpm -Uvh binutils-2.*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*
rpm -Uvh compat-libstdc++-33*.i386.rpm
rpm -Uvh elfutils-libelf*
rpm -Uvh gcc-4.*
rpm -Uvh gcc-c++-4.*
rpm -Uvh glibc-2.*
rpm -Uvh glibc-common-2.*
rpm -Uvh glibc-devel-2.*
rpm -Uvh glibc-headers-2.*
rpm -Uvh ksh*
rpm -Uvh libaio-0.*
rpm -Uvh libaio-devel-0.*
rpm -Uvh libgomp-4.*
rpm -Uvh libgcc-4.*
rpm -Uvh libstdc++-4.*
rpm -Uvh libstdc++-devel-4.*
rpm -Uvh make-3.*
rpm -Uvh sysstat-7.*
rpm -Uvh unixODBC-2.*
rpm -Uvh unixODBC-devel-2.*
rpm -Uvh numactl-devel-2*
rpm -Uvh compat-db-*
cd /
eject

Cai them cac goi nay:
elfutils-libelf-0.137-3.el5.i386.rpm
elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.i386.rpm
elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.i386.rpm
libXp

4.       Tạo user oracle và các groups
groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd oper
groupadd asmadmin

useradd -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle
passwd oracle

5.       Tạo user kết nối đến DB để tạo Repository Creation Utility
[root@ora1 data1]# su - oracle
[oracle@ora1 ~]$
[oracle@ora1 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Tue Sep 25 04:16:55 2012

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>
SQL> create user obiadmin identified by Aa123456 account unlock;

User created.

SQL> grant sysdba to obiadmin;

Grant succeeded.

6.      Setup OBI Repository Creation Utility
[root@ora1 rcuHome]# cd /data2/softs/OBI/rcuHome/bin/
[root@ora1 bin]# ./rcu
             7.      Setup Oracle BI EE
[oracle@ora1 bin]# cd /data2/softs/OBI/bishiphome/Disk1/
[oracle@ora1 Disk1]# ./runInstaller
[oracle@ora1 Disk1]# cd /data3/
[oracle@ora1 Disk1]# mkdir OBI

8.      Start/Stop BI Services
[oracle@ora1 bin]# vi /data3/OBI/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/bi_server1/security
[oracle@ora1 Disk1]# ./runInstaller
[oracle@ora1 Disk1]# cd /data3/
[oracle@ora1 Disk1]# mkdir OBI
Tạo file boot.properties trong thư mục /data3/OBI/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/bi_server1/security
Edit file và add 2 dòng sau:
username=weblogic
password=Password
Trong đó, Password là pass đã tạo cho user weblogic.
Copy file boot.properties vào thư mục /data3/OBI/user_projects/domains/bifoundation_domain/servers/AdminServer/security
Làm bước này để ko phải đăng nhập trong quá trình start/stop services
Scripts to stop/start Services:
File cấu hình biến môi trường (tham khảo)
export ORACLE_BASE=/data3/OBI
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/Oracle_BI1
export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin
export ORACLE_SID=orcl
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

Toàn bộ scripts dùng để start/stop services
[root@GS-DW-APP2 scripts]# ll
total 3084
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      79 Feb 29  2012 1_Start_WebLogic.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      54 Feb 29  2012 2_Start_Opmn.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      97 Feb 29  2012 3_Start_BI_Server.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      96 Feb 29  2012 4_Stop_BI_Server.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      53 Feb 29  2012 5_Stop_Opmn.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      78 Feb 29  2012 6_Stop_WebLogic.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall     175 Mar  2  2012 BIenv
-rw------- 1 root   root     3112133 Sep 19 09:51 nohup.out
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall    4096 Aug 22 23:55 PROD
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      87 Mar  2  2012 Start_OBI_Services.sh
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall      84 Mar  2  2012 Stop_OBI_Services.sh

[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 1_Start_WebLogic.sh
sh $ORACLE_BASE/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin/startWebLogic.sh
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 2_Start_Opmn.sh
$ORACLE_BASE/instances/instance1/bin/opmnctl startall
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 3_Start_BI_Server.sh
sh $ORACLE_BASE/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin/startManagedWebLogic.sh bi_server1
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 4_Stop_BI_Server.sh
sh $ORACLE_BASE/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin/stopManagedWebLogic.sh bi_server1
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 5_Stop_Opmn.sh
$ORACLE_BASE/instances/instance1/bin/opmnctl stopall
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat 6_Stop_WebLogic.sh
sh $ORACLE_BASE/user_projects/domains/bifoundation_domain/bin/stopWebLogic.sh
[root@GS-DW-APP2 scripts]#
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat Start_OBI_Services.sh
nohup ./1_Start_WebLogic.sh &
nohup ./2_Start_Opmn.sh &
nohup ./3_Start_BI_Server.sh &
[root@GS-DW-APP2 scripts]# cat Stop_OBI_Services.sh
nohup ./4_Stop_BI_Server.sh &
nohup ./5_Stop_Opmn.sh &
nohup ./6_Stop_WebLogic.sh &

Chỉ cần chạy script Start_OBI_Services.sh để start all services
Và script Stop_OBI_Services.sh để stop all services.
9.      Kiểm tra các services


-          Truy cập http://localhost:7001/em


Để bước đầu làm quen với  OBI, có thể tham khảo tutorial tại đây:

No comments:

Post a Comment